ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
1. ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
2. ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು
3. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
Instructions to Candidates
New: 1. Revised Key Answer
New: 2. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜಾರಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ
New: 3. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜಾರಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ
New: 4. ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಪ್ರವರ್ಗ-I ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
New: 5. ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಪ್ರವರ್ಗ- II (ಎ) ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
New: 6. ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಪ್ರವರ್ಗ-III (ಎ) ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
New: 7. ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಪ್ರವರ್ಗ- III (ಬಿ) ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
New: 8.ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
New: 9. ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ
Authorised Login
ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಸಮಯ : 10 AM to 5:30 PM
ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: bcdbng@kar.nic.in